Επιλογή Προσωπικού

Το προσωπικό της ManifestSecurity, εκτός από τα ειδικότερα τυπικά προσόντα τα οποία μπορεί να διαθέτει, θα πρέπει να ανταποκρίνεται και στα βασικά κριτήρια επιλογής. Έτσι, μεταξύ άλλων  οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
 • Άριστη εξωτερική εμφάνιση 
 • Υψηλό επίπεδο πνευματικής και φυσικής κατάστασης
 • Γνώση, εμπειρία και επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα ασφαλείας
 • Αποδεδειγμένη 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας
 • Υπευθυνότητα και ικανότητα λήψης πρωτοβουλίας
 • Δεκτικότητα στην ανάθεση αρμοδιοτήτων
 • Εχεμύθεια
 • Ελληνική υπηκοότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (προτιμούνται με θητεία σε ειδικές δυνάμεις)
 • Βασική εκπαίδευσηστην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
 • Πιστοποίησηστην παροχή Α΄ Βοηθειών
 • Βασικές γνώσεις  τεχνικών αυτοάμυνας
 • Καλή γνώση του νομικού πλαισίου δικαιωμάτων και ευθυνών έναντι τρίτων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρίαστην χρήση των Συστημάτων Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης
 • Εμπειρία σαν οδηγοί Ι.Χ.Ε. αυτ/του και κάτοχοι σχετικής αδείας οδηγού
 • Την εκ του νόμου 2518/97 προβλεπόμενη άδεια ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας
 • Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ