Εκπαίδευση Προσωπικού

Στην ManifestSecurity, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί όχι μόνο ενεργό συντελεστή αποτελεσματικότητας, αλλά και στρατηγική επένδυση για την εξασφάλιση εξαιρετικά ποιοτικών υπηρεσιών.
 
Για τον λόγο αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιείται πρόγραμμα εκπαιδεύσεων 30 θεματικών ενοτήτων, χωρισμένων σε 4 κατηγορίες, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου των ανθρώπων μας και σαν αποτέλεσμα αυτής,  την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.
 
Η εκπαιδευτική διαδικασία, έχει δεθεί άρρηκτα με την διαδικασία αξιολόγησης. Για την πρόοδο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απαιτείται θετική αξιολόγηση.
 
 
Σχηματικά, παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιολόγηση.